ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ1896PDFರಾಜಶೇಖರ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8-1744218/12/2008