ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5324.53PDF1) ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೈನಕೇರಿ 2)ವಿಕಾಸ 3)ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ತಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೈನಕೇರಿವಾರಸಾ8-019/12/2013