ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ63156PDFರಾಮಕಿಶೋರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜಾಜುವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0347/53486612/01/2009