ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
533189PDF1) ವಿಷ್ಣು 2) ಶಶಿಕಾಂತ 3) ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕಂದಕೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10187360220/11/2010