ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5311189PDFಬಸಯ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಿಕ್ಕೇರಿಮಠಸಂತ್ರಸ್ಥರು51707360219/06/2012