ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5315189PDF1) ನಾಗೇಶ 2) ಶಂಕರ ತಂ. ಅಣ್ಣಾರಾವ ಉರ್ಫ ಉಡಪಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ91197360227/06/2011