ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5320  PDFಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ಬಿ ಡಾಂಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7257/773602