ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5321189PDFಯಶವಂತ ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಬೋಸಲೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1064/2ಎ/27360206/03/2008