ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5328918PDFಅಂಬಾಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಮಿರಜಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ1066/17360203/11/2009