ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ996PDFಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲಾಳಶೆಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ  17442