ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಸಿ2396PDFಅಶೋಕ ಹಣಮಂತರಾವ ಹಂದ್ರಾಳವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ8539/97360211/06/2012