ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಪ್22279PDFಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುತ್ತಣ್ಣ ವೀರಾಪೂರಬಾಡಿಗೆದಾರ980/2,82ಎ12155401/07/2011