ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌23279PDF1)ನಾರಾಯಣಸಾ 2) ಮಾಣೀಕಸಾ ತಂ. ಗುರುನಾಥಸಾ ಪವಾರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ910412155427/09/2010