ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ2156PDFಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9347/3/234866