ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ12156PDF1)ಸುಶೀಲಾ 2)ಲಕ್ಷ್ಮಣ 3)ಭೀಮು 4) ಸಂತೋಷ ತಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜಮಖಂಡಿ 5)ಆಶಾಹರೀಶ ಮೋಟಗಿಖರೀದಿದಾರರು