ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ24  PDFಕಾಶೀಮಸಾಬ ಗೌಸಸಾಬ ಗದ್ದನಕೇರಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9-34866