ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ32156PDFಖಾಜಾಸಾಬ ಅಹ್ಮದರಸೂಲ ಜರತಾರಘರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10663486608/04/2010