ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ53156PDFವೆಂಕಟೇಶ ಸತ್ಯಾನಾರಾಯಣದಾಸವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10199/ಎ34866