ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ54  PDFಜಾವೇದಸಾಬ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಕೋತವಾಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ322334866