ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ70156PDFದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಶರಣಪ್ಪ ಕಟಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9129/1,21742423/06/2011