ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ73156PDFಫಕಿರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾದವಾಡಗಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ  3486624/12/2010