ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ75156PDFಭೀಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಂತವ್ವ ಮಾದರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ10 3486602/07/2010