ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ264.5PDF1) ಭೀಮನಗೌಡ ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ 2) ಮೋತಿಲಾಲಸಾ ರುಕಮಸಾ ಕಠಾರೆವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ7 726327/09/2010