ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53884.53PDFರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಮಿರಜಕರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ   06/07/2011