ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ68156PDFಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಆರ್‌ ತೋಸನಿವಾಲವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ9131/13486620/10/2009