ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
5314.53CORNERಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಬಾವಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 7265502/12/2009