ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53124.53CORNERಬಾಬು ನಾಗಪ್ಪ ಕಂಕಣಮೇಲಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 8355302/12/2009