ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53134.53CORNERರುದ್ರಪ್ಪ ಗೂಳಪ್ಪ ಬಸವನಾಳಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 7788613/02/2009