ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53254.53CORNERಹಣಮಂತ ವಾಯ್‌. ಮೋಕಾಶಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 7628830/03/2009