ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53364.53CORNERಬಸವರಾಜ ಶರಣಪ್ಪ ಸಜ್ಜನಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5986809/11/2009