ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53374.53CORNERಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈಶ್ವರ ಮುಚಲಕರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5376509/11/2009