ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53604.53CORNERಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜಿ ರಾಸನಕರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5478206/12/2009