ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ164.5CORNERಬಾಳಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಂಪ್ಪಾ ಸೋರಟೂರವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 12961723/04/2009