ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ11157CORNERಲಿಂಗರಾಜ ಸಕರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೇಸಾಯಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 45730205/12/2009