ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ120159CORNERವೆಂಕಟೇಶ ಸಿದ್ರಾಮಸಾ ದಾನಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 52433315/01/2009