ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53844.53CORNERಸಂಗಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕೋಳೂರುಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5826917/12/2008