ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53974.53CORNERಪ್ರಕಾಶ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಪತ್ತಾರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 6771415/07/2009