ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531084.53CORNERಮುತ್ತು ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಶಿಕ್ಕೇರಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 7861306/12/2009