ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ181812CORNERರಫೀಕ ಅಹ್ಮದ ಮ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 49522924/02/2009