ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ1161812CORNERಗಂಗಾಧರ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಮುಂಡೆವಾಡಿವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ0 46965411/10/2008