ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ1171218CORNERಅಜೀತಕುಮಾರ ಆರ್‌ ಓಂದಕುದರಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 47197905/06/2009