ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531094.53CORNERವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಸೋನಾರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 8239115/07/2009