ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531204.53CORNERಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಗೀರಥಿ ಬಿ ಚಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 8428005/05/2009