ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
531333.53CORNERಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾನಪ್ಪ ಪತ್ತಾರಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 5158518/02/2010