ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ160158.75CORNERಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಜೇಟಮಲ್ಲ ಇನ್ನಾನಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 64539801/04/2010