ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಡಿ180158.5CORNERಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಇಟಗಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 41858528/07/2009