ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಇ1321218CORNERಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಎಸ್‌. ಮಾಲಪಾಣಿಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 90908330/06/2009