ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಎಫ್‌112713CORNERಮಹಾವೀರ ಪಾರಸ್‌ಮಲ್‌ ಭೋತರಾಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 113722630/05/2009