ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
53ಬಿ594.76.2CORNERಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಬಾಜಿ ಗೌಳಿ (ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ)ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನ ಹರಾಜು0 27747115/03/2011