ಸೆಕ್ಟರ ಸಂಖ್ಯೆಮಾದರಿನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆಉದ್ದ (M)ಅಗಲ (M)ವಿಧಸ್ವಾಧಿನದಾರರುಸಂಬಂಧವಾರ್ಡಸರ್ವೆ ನಂಮೌಲ್ಯಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ
Muchakand1698PDFಗುರುಲಿಂಗಂಪ್ಪ ತಂ.ಬಸಪ್ಪ ಛಬ್ಬಿಅತಿಥಿ ಕುಟುಂಬ08/1001/04/2003